ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. A szerződés létrejötte 1.1. A jelen általános szerződési feltételek vonatkoznak a HUNsys Solutions Kft., mint Szállító (a továbbiakban: Szállító) által teljesített valamennyi termékértékesítésre és szolgáltatásnyújtásra, amelyeket Szállító a másik szerződő fél (a továbbiakban: Felhasználó) felé teljesít. 1.2. Az általános szerződési feltételektől a felek csak akkor és csak azokra a rendelkezésekre nézve térnek el, amely rendelkezésekre vonatkozóan a felek a közöttük létrejött konkrét szerződésben vagy keretszerződésben kifejezetten a jelen általános szerződési feltételektől eltérően állapodnak meg. 1.3. A szerződéses viszony a felek között: írásos szerződéssel, vagy a Felhasználó ajánlatának Szállító által történt kifejezett és egyértelmű írásbeli (illetve e-mailes) elfogadásával, vagy Szállító ajánlatának Felhasználó által történő írásbeli (illetve e-mailes) elfogadásával jön létre. 1.4. A szerződés bármilyen módosítása, kiegészítése vagy értelmezése kizárólag a felek közös megállapodása alapján, írásban (illetve e-mailben) lehetséges. Nem minősül a szerződés módosításának, ha az egyik szerződő fél nem él a szerződésben biztosított valamely jogával, vagy jogát a másik félre kedvezőbb módon gyakorolja. Az ilyen egyoldalú engedményekre a másik fél nem hivatkozhat. 1.5. Szállító tájékoztatja Felhasználót, hogy az általa megrendelt szoftver technikai sajátosságai miatt egyedinek minősül. Szállító Felhasználó szabályszerű megrendelését követően ugyanis a szoftvert visszavonhatatlanul egyediesíti, és a szoftvert az egyediesítés miatt más Felhasználónak már nem tudja értékesíteni, valamint a szoftver más hasznosítására sincs mód. 2. Árak 2.1. Az árakra vonatkozóan Szállító által az ajánlatadáskor megadott listaárai az irányadóak, kivéve, ha a felek eltérően állapodtak meg. Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA), amelyet az Szállító a Felhasználó felé felszámít. 2.2. Amennyiben a szerződés létrejötte és teljesítése között 2 %-nál nagyobb mértékben változik a EUR/HUF vagy az USD/HUF árfolyam, vagy a KSH által közölt infláció mértéke meghaladja az 5 %-ot, úgy az Szállító jogosult az árfolyamváltozásnak, illetve az inflációnak megfelelően az érintett szerződéses ár egyoldalú módosítására. 2.3. Ha Felhasználó az ajánlatban feltüntetettől eltérő specifikációjú terméket igényel, megrendelését utólag módosítja vagy egyébként el kíván térni az általános szerződési feltételektől, úgy Szállító jogosult eltérő, egyedi ár alkalmazására. 3. Fizetési feltételek 3.1. A fizetés felek eltérő megállapodása hiányában banki átutalással, Szállító számláján megadott bankszámlára történő teljesítéssel kerül rendezésre. A számla kézhezvételétől számított 7 napon belül esedékes. 3.2. Fizetési késedelem esetén Szállító késedelmi kamatot számít fel, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt mértéke. 7 napot meghaladó késedelem esetén az Szállító jogosult Felhasználót írásban legalább 7 napos póthatáridő tűzésével a teljesítésre felhívni, és amennyiben ez a határidő is eredménytelenül telik el, jogosult Felhasználó fizetési kötelezettségét jogi úton érvényesíteni, valamennyi felmerülő többletköltség áthárításával együtt. 3.3. Amennyiben Felhasználó EUR pénznemben meghatározott követelés teljesítésével esik késedelembe, akkor a fenti szabályt azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kamat mértékét az Európai Központi Bank irányadó kamatlábának figyelembevételével kell meghatározni. 3.4. Ha Felhasználónak Szállító felé bármilyen jogcímen fizetési késedelme áll fenn, akkor Szállító jogosult a további szállítások vagy egyéb teljesítések felfüggesztésére. 4. A teljesítés ideje és helye 4.1. A szerződéskötésekor Szállító +/- 5 napos pontossággal tájékoztatja Felhasználót a teljesítés várható idejéről. Új szoftverek megrendelése estén a szállítási határidő 10 munkanap. Szállító törekszik arra, hogy lehetőség szerint a teljesítés pontos időpontjáról vagy időszakáról a teljesítés előtt legalább 3 nappal értesítse Felhasználót. A Szállító akkor teljesítette a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeit, ha a megrendelt szoftverekhez a kódot átadta (rendelkezésre bocsátotta) a Felhasználó képviselője részére. A Szoftver végleges használati joga a vételár – részteljesítés esetén a vételár megfelelő részének – teljes kifizetése után száll át Felhasználóra. 4.2. Felhasználó a teljesítésnek Szállító által közölt idejében jogosult és köteles a terméket átvenni. Ha Felhasználó az átvétellel 7 napot meghaladó késedelembe esik, úgy az Szállító az 1.5. pontra tekintettel Felhasználó által át nem vett termékeket Felhasználó tulajdonaként nyilvántartásba veheti, és az érintett termékekre vonatkozó számláját Felhasználó felé kibocsáthatja, amely alapján Felhasználó az át nem vett termékek vételárát Szállító részére köteles megfizetni. Ez utóbbi esetben a szerződés Szállító részéről teljesítettnek minősül. 4.3. A szerződés teljesítésének időpontja az, amikor Felhasználó a terméket átveszi, vagy a 4.2. pontban meghatározott nyilvántartásba vétel megtörténik. 4.4. Ha Szállító a teljesítéssel az 4.1. pontban meghatározott tájékoztatásban megjelölt időponthoz képest egy hónapot meghaladó késedelembe esik, úgy Felhasználó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni. 4.5. Ha a késedelem Szállítón vagy Szállító beszállítóján, illetve alvállalkozóján kívülálló okból ered, úgy Szállító a késedelemért nem felelős. Ez esetben a szállítási határidő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt a teljesítés akadályba ütközött, feltéve, hogy Szállító erről kellő időben tájékoztatta Felhasználót. 5. Szavatosság 5.1. Szállító az eladott termékért a hatályos jogszabályok előírásai szerinti szavatosságot vállal. A szavatosság azonban nem terjed ki a kártérítésre: Szállító a szándékosan vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül kifejezetten kizárja a jelen szerződésből eredő esetleges kártérítési felelősségét bármilyen tényleges kárért, költségért vagy elmaradt haszonért. Szállító teljes kártérítési felelőssége nem haladhatja meg a mindenkori díj 100%-át. 5.2. Szállító reklámanyagaiban vagy egyéb, a szerződéskötést megelőző nyilatkozataiban közölt műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek. A szavatosság alapját kizárólag az 1.3. pont alapján létrejött szerződésben vagy annak mellékletében kifejezetten megjelölt, konkrét dokumentumra hivatkozással megadott, vagy tételesen leírt specifikáció képezi. 5.3. Termékértékesítés esetében Felhasználó köteles a terméket az átvételkor megvizsgálni, és esetleges kifogásait haladéktalanul, vagy amennyiben erre észszerűen több idő szükséges, akkor a lehető legrövidebb határidőn belül közölni. Amennyiben ez Felhasználó hibájából nem lehetséges, úgy Felhasználó szavatossági igénnyel nem élhet. 5.4. Termékértékesítés esetében amennyiben Szállító vállalja a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, úgy egyéb szavatossági igény nem alkalmazható. 5.5. Termékértékesítés esetében a szavatosság nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból, vagy az átadás utáni szállításból, tárolásból, kezelésből eredő, továbbá a használati útmutató figyelmen kívül hagyásából eredő hibákra. 6. Egyéb rendelkezések 6.1. A SOLIDWORKS szoftverek megrendelésével a ● KUBOTEK USA Inc. P.O. Box 6184 Brattleboro, Adószám: VT 05302-6184 ● LLC “ASCON – Design Systems” 199155, St. Petersburg, ul. Odoevskogo, 5A és a Szállító, mint a KUBOTEK és az ASCON fejlesztő vállalatok hivatalos viszonteladója és Szállítója, biztosítja a Felhasználó részére a teljes felhasználói jogokat. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a Szoftverek szerzői jogai a KUBOTEK USA Inc.-t és az LLC “ASCON – Design Systems”-t illetik meg. A szolgáltató a fennálló szerződés alapján a KUBOTEK USA Inc.-t és az LLC “ASCON – Design Systems” vállalatok hivatalos viszonteladója, és így jogosult a felhasználói szerződés megkötésére. A Szoftverek használatakor a KUBOTEK USA Inc. és az LLC “ASCON – Design Systems” vállalatok által készített licencszerződés rendelkezései az irányadók, amely a szoftver telepítési készletében található elektronikusan. 6.2. A nem KUBOTEK USA Inc. és az LLC “ASCON – Design Systems” termékek esetében a felhasználói, illetve viszonteladói jogok gyakorlása, biztosítása hasonló a 6.1. pontban taglaltakhoz annyi különbséggel, hogy a szerzői jogok birtoklása nem a KUBOTEK USA Inc.-t és az LLC “ASCON – Design Systems”-t illeti meg, hanem termékenként eltérő szoftvergyártót (erről igény esetén központi irodánk tájékoztatást biztosít). 6.3. A felek közötti szerződésből fakadó követelések kétéves elévülési idő alatt évülnek el. 6.4. Az egyedi vagy keretszerződésekben és a jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekre a Polgári 2 Törvénykönyv és a szerzői jogról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak. A felmerülő viták tárgyalásos úton történő rendezésének eredménytelensége esetén Felek a Szerződésből eredő vitás kérdések eldöntésére kikötik a szerzői jogi perekre hatáskörrel rendelkező Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét. A más nem szerzői jogi perekre a Felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.