GDPR_Adatvédelem

A HUNSys Solutions Kft. adatvédelmi nyilatkozata

Ez a tájékoztató az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (angol rövidítéssel GDPR/General Data Protection Regulation) szabályainak megfelelően biztosítja, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő természetes személyek a HUNSys Solutions valamennyi szolgáltatásának igénybevétele előtt megismerjék milyen személyes adataikat kezelik, hogyan történik a személyes adataik kezelése, milyen kötelező adatvédelmi szabályok vonatkoznak jogviszonyukra, milyen adatkezelési gyakorlatot folytat a szolgáltató, milyen jogok állnak rendelkezésükre jogaik és érdekeik védelme érdekében, adataikat milyen célból és hová továbbíthatják.

Jelen tájékoztató nyilvánosságra hozásával a Szolgáltató eleget tett az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatvédelmi előírásainak is.

1. Bevezetés A HUNSys Solutions Kft.  (2073 Tök, Árvalányhaj utca 1016 Hrsz.) (a továbbiakban HUNsys Kft., szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A www.hun-sys.hu címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.hun-sys.hu honlapon. A HUNsys Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és a HUNsys Kft. megválaszolja kérdését. A HUNsys Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A HUNsys Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: ● 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.) ● 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.) ● 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.) ● 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.) ● 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.) ● 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.) ● 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) ● 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.) 2 2. Definíciók Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés; Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez; Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri; Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja; Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujjvagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése; Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele; Nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges; Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából; Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából; Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi; Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval; Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam. Kötelező szervezeti szabályozás (BCR – binding corporate rules): multinacionális társaságok által alkalmazott és a bejegyzés székhelye szerinti EU-tagállam adatvédelmi hatósága által jóváhagyott kötelező magatartási kódex. Ennek értelmében a multinacionális cégcsoport vállalja, hogy a vállalatcsoporton belüli, az EU tagállamok területéről harmadik, 3 nem uniós országba történő adattovábbítás során megfelelő, a célországban egyébként szokásosnál nagyobb szintű védettséget biztosít az általa továbbított személyes adatoknak. Adatvédelmi incidens: magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül attól, hogy azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították meg. Az ilyen adatvédelmi incidensekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból a célból, hogy azokról információt adhasson az érintetteknek, valamint hogy az adatvédelmi hatóság ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét. 3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama A HUNsys Kft. www.hun-sys.hu címen elérhető honlapjával kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a HUNsys Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Az adatok feldolgozását a www.hun-sys.hu oldal működéséhez szükséges tárhelyszolgáltatás céljából, az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi: ● HUNsys Solutions Kft. 2073 Tök, Zártkert Hrsz.1016. Adószám: 28954015-2-13 és a BlazeArts Kft. 6090 Kunszentmiklós, Damjanich u. 36. 1/8 cégjegyzékszám: 03-09-109150 adószám: 12539833-2-03. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat. 3.1. Az online érdeklődéshez kapcsolódó adatkezelés Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám Az adatkezelés időtartama: az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. A www.hun-sys.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat 14. pontja tartalmazza. 4 3.2. A hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés Az adatkezelés célja: hírlevél küldése a feliratkozók számára az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím Az adatkezelés időtartama: törlés az érintett kérésére a jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra.

A www.hun-sys.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat 9. pontja tartalmazza. 3.3. A képzésre való jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés Az adatkezelés célja: a jelentkezés / regisztrálás lebonyolítása, kapcsolatfelvétel Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, illetve a 2000. évi C. Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, cégnév, cég adószáma, számlázási cím, telefonszám, email cím, Az adatkezelés időtartama: 5 év Az adatok feldolgozását a számlázó program biztosítása céljából, az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi: ● KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1031 Budapest, Záhony utca 7. Adószám: 13421739-2-41 Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat. 5. A www.hun-sys.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat 9. pontja tartalmazza. 3.3. A webáruházban történő vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés Az adatkezelés célja: a vásárlás lebonyolítása, kapcsolatfelvétel Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése, illetve a 2000. évi C. Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, számlázási cím, telefonszám, email cím, szállítási cím Az adatkezelés időtartama: 5 év Adatvédelmi nyilvántartási számunk: ügyintézés alatt Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából az alábbi adatfeldolgozók végzik: a számlázó program biztosítása céljából, az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi: ● KUBOTEK USA Inc. P.O. Box 6184 Brattleboro, Adószám: VT 05302-6184 Az adatfeldolgozás célja: szoftver dedikálása ügyfél nevére ●LLC “ASCON – Design Systems” 199155, St. Petersburg, ul. Odoevskogo, 5A Az adatfeldolgozás célja: szoftver dedikálása ügyfél nevére ● GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2. Adószám: 12369410244 Az adatfeldolgozás célja: a szállítás lebonyolítása ● KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1031 Budapest, Záhony utca 7. Adószám: 13421739-2-41 Az adatfeldolgozás célja: az érintett számára számla kiállítása. Napelemes rendszer kiépítéséhez és annak sikerességéhez ill. a szerződéses tevékenység sikeres kivitelezése érdekében adattovábbítás meghatalmazás alapján ezeknek a címzetteknek történik:DÉMÁSZ, EMF, Elmű-Émász, EON, Cég, cím, https://www.solarweb.com/ , Cég, cím, https://fop.saj-electric.com/saj/login?lang=en , Cég, cím, https://www.solaredge.com/us/products/pv-monitoring#/ ,E-napló  Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat. Az adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személynek a személyes azonosításra alkalmas adatokat. 6. A www.hun-sys.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat 9. pontja tartalmazza. 3.4. A www.hun-sys.hu oldalon történő regisztráláshoz kapcsolódó adatkezelés Az adatkezelés célja: belépéshez kötött védett tartalmak elérésének biztosítása Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím Az adatkezelés időtartama: törlés az érintett kérésére A jelen pontban meghatározott adatkezelés során az érintett által megadott adatok kezelése zárt rendszerben történik, azok harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra. A www.hun-sys.hu oldal használatával, valamint a vonatkozó adatainak megadásával az érintett önkéntes, kifejezett és határozott hozzájárulását adja adataink jelen nyilatkozatban meghatározott cél érdekében, a jelen pontban meghatározott ideig történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása az adatkezelés bármely szakaszában visszavonható, melynek részletes szabályait jelen nyilatkozat 9. pontja tartalmazza. 4. A szolgáltatás ügyfélszolgálata Mind az e-mail, mind a telefonos ügyfélszolgálatot a HUNsys Solutions Kft. munkatársai látják el. 5. Külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgálók a HUNsys Kft. a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads 7. Ezenkívül a HUNsys Kft. a Facebook remarketing pixelét használja a Facebookhirdetések hatékonyságának növelésére, úgynevezett remarketing lista építése céljából. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. 6. Egyéb Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt. A HUNsys Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 7. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága A HUNsys Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); c) változatlansága igazolható (adatintegritás); d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. A HUNsys Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A HUNsys Kft. az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. A HUNsys Kft.-nek és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 8. Az adatkezelő adatai, elérhetősége Név: HUNsys Kft. Kapcsolattartó: Bodor István Botond Székhely: 2073 Tök, Zártkert Hrsz 1016. Cégjegyzékszám: 13-09-209291 Bejegyző bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Adószám: 28954015-2-13 E-mail: office@hun-sys.hu 9. Jogorvoslati lehetőségek Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján. Az érintett kérelmére a HUNsys Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a HUNsys Kft. költségtérítést állapít meg. A HUNsys Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. A HUNsys Kft. a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el; b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. A HUNsys Kft.  – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A HUNsys Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A HUNsys Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu Ha valaki közérdekű adathoz azért nem kap hozzáférést, mert azt nemzeti adatnak minősítették, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhet az adatminősítéssel szemben. A felülvizsgálatot az adatvédelmi hatóság folytathatja le, azonban, ha az adatigénylő nem  találja ezt elegendőnek, akkor ezt követően titokfelügyeleti eljárást is kérhet. Ez utóbbit szintén a hatóság folytathatja le, s eljárása akkor is hivatalból indítottnak minősül, ha azt bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg. A bejelentővel azonban közölni kell a titokfelügyeleti eljárás tényét és az eljárást befejező döntést. A titokfelügyeleti eljárás eredménye lehet, hogy a hatóság megállapítja, hogy jogellenes a nemzeti minősített adatnak való minősítés, és a minősítőt a minősítés szintjének vagy érvényességi idejének jogszabály szerinti megváltoztatására szólítja fel, vagy pedig kötelezi őt a minősítés megszüntetésére. Az eljárás másik lehetséges kimenetele pedig, hogy a hatóság megállapítja, hogy az érintett adat valóban jogszerűen tartozik a nemzeti minősített adatok védelme alá. A titokfelügyeleti eljárás ügyintézésére két hónapja van a hatóságnak, ami egy alkalommal (legfeljebb harminc nappal) meghosszabbítható.  JOGI NYILATKOZAT Felelősség korlátozása: 1. A HUNsys Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: – Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat. – Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. – Bármely levél – függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – de főleg bármilyen adat elvesztése. – Bármely szoftver nem megfelelő működése. – Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 2. A HUNsys Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. 3. A HUNsys Kft.  fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A weboldal felhasználója elfogadja, hogy a weboldal módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért a HUNsys Kft. felelősséget nem vállal. 4. Bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható a www.hun-sys.hu oldalon. Szerzői jogok Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete a HUNsys Kft.  kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról). Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után. Az oldal bármely elemének felhasználásához HUNsys Kft. előzetes írásbeli engedélye szükséges.

Tiszta Energiák kiegészítés:

 1. A tervezett adatkezelés célja és jogalapja:

Adatkezelő hozzájáruló nyilatkozat alkalmazásával az alábbi adatokat gyűjti:

Adatgyűjtés helye / forrásaKezelt személyes adatokAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaAdatok megőrzésének ideje
Érintettnév, lakcím, név, telefonszám, E-mail, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány számjogi kötelezettség teljesítése;szerződéskötés5+1 év, 2003. évi XCII. törvény (Art.)
Érintettügyfél / tulajdonos neve, születési neve, címe, E-mail, telefonszám, anyja neve, születési hely, idő, személyi igazolvány szám, személyazonosító okmány típusa, fogyasztási / felhasználási / telepítési hely pontos címe, rendeltetése, felhasználási hely azonosító, helyrajzi szám, tulajdonos tulajdoni hányada, térképmásolat, tulajdoni lap, több tulajdonos hozzájárulása, nappali mérő gyári száma, mérőhelyi képek,  hálózati engedélyes által megadott adatok a felhasználási helyre / hálózati engedélyes adatok, hálózathasználati szerződésszám, tanúzási adatok.szerződés teljesítéseszolgáltatás teljesítése5+1 év, 2003. évi XCII. törvény (Art.)

„Szerződéskötés” adatkezelési cél esetében a személyes adatok megadása a jogszabályoknak megfelelően kötelező. Adatkezelő a megadott adatokat csak Érintett hozzájárulásával kezelheti és kezeli, Érintett félreérthetetlen beleegyezésével, ami Társaság esetében jelen Tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásulvételét követően a Vállalkozási Szerződés aláírásával történik.

„Szolgáltatás teljesítése” adatkezelési cél szerinti adatok az Adatkezelővel kötött szerződésben foglalt feladatok kivitelezéséhez szükséges. Adatkezelő a megadott adatokat csak Érintett hozzájárulásával kezelheti és kezeli, Érintett félreérthetetlen beleegyezésével, ami Társaság esetében jelen Tájékoztatóban foglaltak megismerését és tudomásulvételét követően a Vállalkozási Szerződés aláírásával történik.

 1. az Érintettet az Info tv. és GDPR szerint megillető jogok, valamint azok érvényesítése módjának ismertetése
 • Társaság szempontjából releváns módon az Info tv. II/a. szakasza és a GDPR 13-21. cikke szabályozza az Érintettek jogait.
 • A Ptk. 2:43. § e) pontja kimondja, hogy a személyiségi jogok sérelmét jelenti a személyes adatok védelméhez való jog megsértése.
 • Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az Info tv.-ben meghatározott feltételek szerint:
 1. az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (a továbbiakban: előzetes tájékozódáshoz való jog),
 2. kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az Adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (a továbbiakban: hozzáféréshez való jog),
 3. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (a továbbiakban: helyesbítéshez való jog),
 4. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (a továbbiakban: az adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérelmére, valamint az e fejezetben meghatározott további esetekben személyes adatait az Adatkezelő törölje (a továbbiakban: törléshez való jog).
 6. Továbbá a GDPR biztosítja Érintett számára az adathordozhatósághoz való jogot és
 7. tiltakozáshoz való jogot is.

Adatkezelő Érintettek személyes adataival kapcsolatos adatkezelési műveletei megfelelnek az Info tv.-nek, az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletnek Adatkezelő „Adatvédelmi szabályzatának”.

Adatkezelő tájékoztatásai megfelelnek az Info tv.-nek, az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletnek és Adatkezelő „Adatvédelmi Szabályzatának”, a tájékoztatási és hozzájárulási formanyomtatványok Adatkezelő „Adatvédelmi szabályzatának” mellékleteit képzik.

hozzáférési jog biztosítása érdekében Érintett kérelmére tájékoztatást kap Adatkezelőtől személyes adataival és azok kezelésével kapcsolatban. A kérelem postai úton (1307 Budapest, Pf.: 45.) vagy elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) is eljuttatható Adatkezelőhöz. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén, kérjük Érintettet, jelölje meg, milyen módon szeretne választ kapni (postai vagy elektronikus úton). Adatkezelő a kérelmet a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megválaszolja.

helyesbítési jog biztosítása érdekében Érintett kérelmére Adatkezelő helyesbíti az általa kezelt személyes adatait. A kérelem postai úton (1307 Budapest, Pf.: 45.) vagy elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) is eljuttatható Adatkezelőhöz. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén, kérjük Érintettet, jelölje meg, milyen módon szeretne választ kapni (postai vagy elektronikus úton). Adatkezelő a kérelmet a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megválaszolja.

Az adatkezelés korlátozásához való jog biztosítása érdekében Adatkezelő megvizsgálja az adatkezelési korlátozással kapcsolatban beérkezett kérelmet. A kérelem postai úton (1307 Budapest, Pf.: 45.) vagy elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) is eljuttatható Adatkezelőhöz. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén, kérjük Érintettet, jelölje meg, milyen módon szeretne választ kapni (postai vagy elektronikus úton). Az adatkezelés korlátozása az alábbi esetekben lehetséges:

 1. ha az Érintett vitatja az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hiánytalanságát, vagy az kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;
 2. ha a jogszabályokban meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelő rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az Érintett jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;
 3. ha a jogszabályokban meghatározottak meghatározottak szerint az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy más közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás végleges, illetve jogerős lezárásáig;
 4. nemzetközi adattovábbítást nem végez a Társaság, ezért az ezzel kapcsolatos jogszabályi előírások nem relevánsak;
 5. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Adatkezelő a kérelem megvizsgálását követően a vizsgálat eredményétől függően korlátozza az adatkezelést. Adatkezelő az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesítése során ezekre a műveletekre korlátozza az adatkezelést: 1) tárolás 2) egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az Érintett jogos érdekének érvényesítése céljából vagy törvényben, nemzetközi szerződésben, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhet. (Info tv. II/a. 19. § (2)). A GDPR megenged egyéb adatkezelési műveleteket is, ha az Érintett hozzájárulását adta. (GDPR 18. cikk (2))

Adatkezelő korlátozási jog biztosításával, illetve a korlátozás feloldásával kapcsolatosan választ küld Érintettnek. Adatkezelő a kérelmet a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megválaszolja.

törlési jog biztosítása érdekében Adatkezelő megvizsgálja az adatkezelési törléssel kapcsolatban beérkezett kérelmet. A kérelem postai úton ((1307 Budapest, Pf.: 45.) vagy elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) is eljuttatható Adatkezelőhöz. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén, kérjük Érintettet, jelölje meg, milyen módon szeretne választ kapni (postai vagy elektronikus úton). Az adatkezelés törlése az alábbi esetekben lehetséges:

Info tv.:

 1. a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az adatkezelés
 2. aa) az adatkezelési alapelvekkel ellentétes,
 3. ab) célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 4. ac) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 5. ad) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 6. b) az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) vagy c) pontján vagy (2) bekezdés b) pontján alapul. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 7. c) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte, vagy
 8. d) a 19. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott időtartam eltelt.

GDPR:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az Érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) az Érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 4. d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. f) a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a kérelem megvizsgálását követően a vizsgálat eredményétől függően törli az adatokat. Ha az Érintett kérelmét az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az Adatkezelő elutasítja, az Érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatja 1) az elutasítás tényéről, 2) az Érintettet e törvény alapján megillető jogokról, valamint azok érvényesítésének módjáról, így különösen arról, hogy az Adatkezelő, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására vonatkozó jogát a Hatóság közreműködésével is gyakorolhatja. (Info tv.) Adatkezelő e tájékoztatását a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megküldi Érintett számára.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. (GDPR 17. cikk (2))

***

Ha az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése szerint eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokat helyesbíti, törli vagy ezen adatok kezelését korlátozza, az Adatkezelő ezen intézkedés tényéről és annak tartalmáról értesíti azon Adatkezelőket és adatfeldolgozókat is, amelyek részére az adatot ezen intézkedését megelőzően továbbította, annak érdekében, hogy azok a helyesbítést, törlést vagy az adatok kezelésének korlátozását a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

***

Az adathordozhatósághoz való jog biztosítása érdekében Érintett Excel-állományban kapja meg személyes adatait Adatkezelőtől. A kérelem elektronikusan (info@tisztaenergiak.hu) nyújtható be Adatkezelőhöz. Adatkezelő a kérelmet a kérelem beérkezésétől számítva 25 napon belül megválaszolja.

tiltakozáshoz való jog biztosítása Adatkezelő szempontjából nem releváns, mert jelen tájékoztató szerinti adatkezelés nem közérdekű adatkezelés, illetve az adatkezelés nem Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR: 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontja)

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában az Info tv.-nek és a GDPR-nak megfelelően meghatározott adatbiztonsági intézkedésekkel védi a személyes adatokat.

 1. A kezelt személyes adatok továbbítása vagy tervezett továbbítása:

Társaság hatósági és nemzetbiztonsági megkeresésre köteles adatot szolgáltatni az érvényes jogszabályoknak és Adatvédelmi szabályzatának megfelelően.

Társaság ügyfelei adatait továbbítja a közműszolgáltató cégeknek.

Harmadik országbeli címzettek és nemzetközi szervezetek számára adatot nem továbbít.

 1. Automatizált döntéshozatal, gyermekeknek nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különleges adat:

Társaság automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelést – beleértve a profilalkotást – nem alkalmaz.

Társaság gyermekek részére információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat nem nyújt, ezért jelen tájékoztató tárgyául szolgáló személyes adatokat csak 16 éven felüli személyek adhatják meg.

Társaság különleges adatot nem kezel.

 1. Hatósági panasz, jogorvoslat:

Részletes szabályait az Info tv. 22 §-a tartalmazza.

Felügyelő Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

cím:            1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postacím:   1530 Budapest, Pf.: 5

e-mail:       ugyfelszolgalat@naih.hu

telefon:      +36 (1) 391-1400

fax.:            +36 (1) 391-1410

honlap:       www.naih.hu

 1. Fogalmak:

érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;

azonosítható természetes személy: az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között – önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely – törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között és feltételekkel – az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján személyes adatokat kezel;

címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz (Info tv.). Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak (GDPR)

Jelen tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem, a tájékoztató egy példányát átvettem.