Napelem_ÁSZF_hunsysSolar

A Hunsys Solutions Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó) Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: ÁSZF)

A szerződés alanyai 1. Megrendelő: Megrendelő azon Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerint fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a Vállalkozóval napelemes rendszer telepítésére és üzembe helyezésére vonatkozó vállalkozási szerződést köt az abban rögzített egyedi megrendelés alapján és a vállalkozási szerződés megkötésével elfogadja a Vállalkozó által előírt jelen Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltakat. 2. Vállalkozó: Hunsys Solutions Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2073 Tök, Zártkert (Árvalányhaj utca) Hrsz.1016; cégjegyzékszáma: 13-09-209291; adószáma: 28954015-2-13), amely napelemes rendszerek telepítésével és üzembe helyezésével foglalkozó gazdasági társaság, amely a Megrendelővel az ezen tevékenysége tárgyban kötött vállalkozási szerződés alapján jogviszonyba kerül.

1. Az ÁSZF tárgya és hatálya

1.1. Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Vállalkozó minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még az egyedi megrendelés tárgyában létrejött vállalkozási szerződés megkötése előtt megismerje.

1.2. Minden, a Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött, külön egyedi megrendelést tartalmazó vállalkozási szerződésben (a jelen ÁSZF alkalmazásában a továbbiakban: vállalkozási szerződés) nem szabályozott kérdésben a jelen ÁSZF-ben foglaltakat kell alkalmazni. A Megrendelő és Vállalkozó által megkötött vállalkozási szerződés, valamint a jelen ÁSZF közötti bármely ellentmondás esetén a vállalkozási szerződés alkalmazandó.

1.3. A jelen ÁSZF a Vállalkozó és – a Ptk. értelmében fogyasztónak minősülő – Megrendelő között létrejött, hálózatra visszatápláló napelemes rendszer elemeinek helyszíni telepítése, üzembe helyezése és annak hálózati csatlakozásával kapcsolatos ügyintézés lebonyolítása tárgyában megkötött vállalkozási szerződés felek jogaira és kötelezettségeire, fizetési kötelezettségekre és feltételekre, teljesítési határidőkre és feltételekre, műszaki átadás-átvételre, jótállásra vonatkozó rendelkezéseit rögzíti.

2. Teljesítési határidők

2.1. Felek a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján megkötött egyedi vállalkozási szerződés aláírását követően a napelemes rendszer telepítésének időpontjáról (teljesítés) a 2.2. pontban rögzítettek figyelembevételével előzetesen egyeztetnek. A teljesítés négy együttes előfeltétele: 1) A mindkét fél által aláírt, eredeti vállalkozási szerződés megléte. 2) A Műszaki Gazdasági tájékoztató áramszolgáltató általi megküldése. 3) Az árajánlatban rögzített előleg beérkezése. 4) A megbízással érintett helyszín és munkaterület biztosítása a kivitelezés megkezdéséhez a jelen ÁSZF 4. fejezetében foglaltak szerint.

2.2. Vállalkozó – amennyiben felek másképp nem állapodnak meg – köteles legkésőbb a 2.1-es pontban felsorolt összes feltétel együttes teljesülését, követő 180 (száznyolcvan) munkanapon belül a rendszert I. osztályú minőségben a telepítési helyszínre leszállítani, készre szerelni és üzemkészen átadni.

2.3. Az áramszolgáltató felé a hálózati csatlakozás ügyintézésének várható ideje az igénybejelentéstől számítottan: 2-3 hónap.

2.4. Amennyiben a telepítés a 2.2. szerinti határidőben (módosított határidőben) Vállalkozó felelősségi körébe tartozó okból hiúsul meg – ide nem értve a teljesítés 2.6. pontba rögzített okból történő késedelmét –, a Megrendelő jogosult a késedelmes munkanapok után az elmaradt energiatermelésnek megfelelő pénzösszeget kötbérként érvényesíteni, amely felek által megállapított összeget Megrendelő jogosult a még esedékes vállalkozási díj tartozásába beszámítani. Az elmaradt energiatermelés ellenértékét a felek a PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System) hozamkalkulátor-szoftver segítségével állapítják meg és ennek dokumentálását/összegszerűsítését külön kötbérmegállapodási dokumentációban részletezik.

2.5. A kiszállítás és a telepítés a 2.1. pontban meghatározott, előzetesen már egyeztetett időponttól eltérő időpontban kizárólag abban az esetben történhet, amennyiben az időjárási-, vagy egyéb körülmények a munkavégzés megkezdését lehetetlenné teszik. Erről Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni.

2.6. Felek rögzítik, hogy amennyiben a teljesítés késedelemére olyan okból kerül sor, amelyért a Vállalkozó nem felel (így különösen a teljesítésre kiható jogszabályi változások, a résztvevő hatóságok, közműszolgáltatók ügyintézési határidőjének csúszása, a Megrendelő jelen ÁSZF-ben vagy a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése), úgy a teljesítés határideje a várakozási idővel, megrendelői kötelezettség teljesítésének határidejével automatikusan meghosszabbodik.

2.7. Felek a fenti 2.5. és 2.6. pontokban rögzített esetekben kötelesek egymással egyeztetni arról, hogy a felmerült körülmények között milyen megoldás látszik célszerűnek a kivitelezés szerződés szerinti határidőre történő befejezése szempontjából.

2.8. A vállalkozói díj teljes kiegyenlítéséig minden leszállított és felszerelt eszköz és berendezés Vállalkozó tulajdonában marad. Erre tekintettel – amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget – úgy, tudomásul veszi, hogy Vállalkozó jogosult a Megrendelő költségére a napelemes rendszert leszerelni és a helyszínről azt elszállítani, illetőleg jogosult a napelemes rendszer üzemeltetését, használatának biztosítását megszüntetni vagy a fizetési kötelezettség kiegyenlítéséig felfüggeszteni. Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy az újra fel nem használható anyagok költsége őt terheli, melyet Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

3. Fizetési feltételek és kötelezettségek

3.1. A Megrendelő és Vállalkozó által, egyedi megrendelés alapján létrejött vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjat, valamint az esetleges egyéb – vállalkozói díj részét nem képező további díjakat és költségeket – Megrendelő a Vállalkozó által kiállított számla alapján fizeti.

3.2. A vállalkozói díj Vállalkozónak a vállalkozási szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költségére fedezet nyújt, így Vállalkozó egyéb költségei megtérítésének igényével nem lép fel Megrendelő felé. Ez alól kivételt képeznek a jelen ÁSZF-jében részletezett, valamint a vállalkozási szerződésben rögzített, pótmunkával, újbóli kiszállással járó feladatok elvégzésének ellenértéke és költségei, melyeket Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére.

3.3. Megrendelő a jelen ÁSZF-ben, illetőleg a Vállalkozóval megkötött vállalkozási szerződésben rögzített esetekben a vállalkozói díjon felül 200.-Ft/ megtett km összegű kiszállási díjat, illetőleg 3 további 100.000.-Ft / nap összegű költségtérítést köteles fizetni a Vállalkozó részére, azon kiesett napok után, melyeken Vállalkozó a Megrendelő érdekkörében felmerült – jelen ÁSZF-ben vagy a vállalkozási szerződésben – meghatározott okból nem tud munkát végezni.

3.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a számlázást megelőzően közli a Vállalkozóval a számlázási igényeit (pl.: fordított adózás rendje szerinti elszámolás). Ezen közlés késedelmének vagy elmaradásának következményeit Megrendelő köteles viselni.

3.5. Amennyiben az áramszolgáltató a Műszaki Gazdasági tájékoztatóban az igénybejelentést elutasítja, úgy felek újratárgyalják az egyedi megrendelés alapján létrejött vállalkozási szerződés műszaki tartalmát és a díjazást.

3.6. A vállalkozói díj, illetőleg minden ezen felül fizetendő díj és költség akkor minősül megfizetettnek, amikor az a Vállalkozó által megadott bankszámlán jóváírásra, illetőleg a Vállalkozó részére készpénzben átadásra került.

4. Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő kötelessége Vállalkozó részére hiánytalanul átadni a hálózati csatlakozás ügyintézéshez szükséges adatokat és dokumentumokat a Vállalkozó által adott adatbekérőben, illetve dokumentum listában foglaltak szerint.

4.2. Vállalkozó az áramszolgáltató hatáskörébe tartozó feladatokért (pl. mérőóra cseréje, mérőhely szabványosítása, teljesítmény bővítés, az inverter működésének megfelelő feszültségszint biztosítása stb.) ill. határidők betartásáért, továbbá az ügyintézés során a Megrendelő által átadott adatok és dokumentumok hiányosságai és hibái miatt felmerült késedelemért és a rendszer ebből eredő késedelmes hálózatba kapcsolásáért, valamint az óracsere időpontjának meghatározásáért nem vállal felelősséget.

4.3. Amennyiben a mérőóra csere napelemes kivitelezési hiba miatt hiúsul meg, úgy ennek felelőssége a Vállalkozót terheli és a hibát a saját költségén kijavítja.

 4.4. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Vállalkozó szerződésszerű feltételeként a munkaterületet az alábbiak szerint biztosítja a Vállalkozó részére: a: bejutás a teljesítés helyét képező ingatlanba, feljutás a tetőre, a kivitelezés teljes időtartama alatt, b: a munkaterület kivitelezéssel érintett részeinek, mint udvar, tető, padlás, teljes kábelnyomvonal, az inverter és csatlakozási pontnak (lakáselosztó) helyének akadálymentessé tétele (pl. akadályt képező ingóságok elpakolása), c: a tetőn a napelemes mező helyének akadálymentesítése. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a használaton kívüli tetőtartó, parabola antenna, napkollektor, stb. leszerelése nem része a Vállalkozó megbízásnak, ezek kivitelezés megkezdéséig történő eltávolítása Megrendelő kötelezettsége és költsége, d: a szociális helyiség (mosdó, WC) biztosítása a Vállalkozó számára, e: a kivitelezéshez szükséges eszközök számára villamos energia folyamatos biztosítása, kiépített villamos hálózat megléte, f: építés alatt lévő ingatlan esetén a tetőszerkezet és héjazat megléte; inverter helyét biztosító falfelület előzetes levakolása, festése; csatlakozási pont (lakáselosztó) megléte. g: a mérőhely és a napelemes rendszer csatlakozási pontjának (lakás elosztó), és a kettő közötti villamos hálózat szabványosságának biztosítása.

 4.5. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a fenti 4.4 pontban meghatározott kötelezettségeinek nem tesz eleget és a munkaterület az előzetes egyeztetések ellenére nem alkalmas a kivitelezésre (így különösen, de nem kizárólagosan nem áll készen a tető, nincs kiépített villamos hálózat, nincs levakolva ill. lefestve az inverter helyét biztosító fal, stb.), úgy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének késedelme vagy elmaradása a Megrendelőnek felróható, ezért Vállalkozó jogosult a munkaterületről levonulni, illetőleg a megbízás teljesítését megtagadni. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a már megfelelő munkaterületre csak újbóli kiszállási díj és az előző, meghiúsult munkanap 3.3. pontban meghatározott költségtérítés megfizetése feltételével kezdi meg kivitelezést, mely díjat Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján.

4.6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó akadálymentesíti a munkaterületet, illetve távolítja el az akadályt képező eszközt, a kivitelezés vonatkozásában nem megfelelő tetőszerkezetet szükség esetén megerősíti, a rossz állapotú héjazat esetén, a kivitelezés során sérült nagy mennyiségű héjazati elemeket kicseréli, a szerződés részeként nem egyeztetett hosszúságú és/vagy nehézségű kábelutat kiépíti (pl. 10m-nél hosszabb AC-kábel, kábelárok ásás), a rossz állapotú, hibás, vagy nem szabványos lakáselosztót kijavítja, átépíti, felújítja vagy egyéb, előre nem látható körülmény merül fel, ami miatt a kivitelezés munkaideje jelentősen megnövekszik, akár több kiszállással jár, úgy ezen munkálatok és kiszállás ellenértékét Megrendelő a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, a Vállalkozó által kiállított számla alapján.

4.7. A mérőhely és a napelemes rendszer csatlakozási pontjának (lakás elosztó), és a kettő közötti villamos hálózat szabványosságának biztosítása a Megrendelő feladata. Felek megállapodnak, hogy műszaki vagy szabványossági problémák felmerülése esetén Vállalkozó jogosult a napelemes rendszer hálózatra csatlakoztatását megtagadni. A hálózatra csatlakozást a Vállalkozó csak a feltárt problémák kijavítását követően végzi el, melyért Megrendelő a vállalkozási szerződés szerinti vállalkozói díjon felül, külön kiszállási és munkadíjat köteles fizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján.

4.8. Amennyiben a kivitelezés során feltárt műszaki és szabványossági hibák nem akadályozzák a napelemes rendszer hálózatra csatlakoztatását, de a mérőóra cseréjét véleményünk szerint meghiúsítja, úgy ezen hibák kijavítását a Megrendelőnek az áramszolgáltató felé történő készre jelentés beküldéséig kell elvégeznie.

4.9. Műszaki vagy szabványossági problémák felmerülése esetén az áramszolgáltató képviseletében a mérőóra cseréjét végző szakember megtagadhatja a mérőóra cseréjét, ezért Vállalkozó felelősséget nem vállal. A szabványosítás, ill. a feltárt hibák kijavítása minden esetben a Megrendelő feladata, annak költsége a Megrendelőt terheli.

4.10. Felek rögzítik, hogy a kivitelezés során Vállalkozó bármely villanyszerelési boltban kapható standard szerelvényekkel (pl. fehér vezetékcsatornával vagy szürke MÜII-es csővel, illetve fekete UV-álló gégecsővel) dolgozik, falon kívüli kivitelben. Az invertert rendelkezésre álló falra szereli fel. Amennyiben a Megrendelő részéről ettől eltérő igény merül fel (pl. színes kábelcsatorna, kábelek falba történő bevésése, egyedi invertertartó állvány szerelése) a telepítés során, úgy erről felek külön megállapodást kötnek és a munka ellenértékét Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján.

4.11. Megrendelő köteles a kivitelezés megkezdésekor a Vállalkozóval való helyszíni egyeztetésre, ill. a kivitelezés folyamán a felmerülő kérdések, műszaki problémák, esztétikai kérdések esetén a helyszíni egyeztetés lehetőségét biztosítani a kivitelezés teljes időtartama alatt. Amennyiben a Megrendelő ezt elmulasztja, ill. nincs jelen a kivitelezés során, úgy a Vállalkozó a vonatkozó szabványok, az iparági gyakorlat és a helyszíni adottságok figyelembevételével, a legjobb tudása szerint kivitelezi a napelemes rendszert. Felek megállapodnak, hogy ha a Megrendelő az 5 egyeztetett, vagy az egyeztetés hiányában megvalósult műszaki, kivitelezési megoldáshoz képest utólagos változtatást igényel, ezen módosítás Megrendelővel előzetesen egyeztetett munkadíját Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles a Vállalkozó részére megfizetni, az erről szóló számla alapján.

4.12. Amennyiben a Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból (pl. munkaterület folyamatos biztosításának, munkavégzés lehetővé tételének akadályozása, helyszíni egyeztetés lehetőségének elmaradása stb.) a kivitelezés késedelmet szenved, ill. újbóli kiszállással jár, úgy annak a Megrendelővel előzetesen egyeztetett munkadíja a szerződött összegen felül, többletmunkaként kerül kiszámlázásra.

4.13. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő nem jogosult a kivitelezés során a szerződött műszaki tartalom módosítására, csak a módosítással járó többletköltség (újbóli kiszállási díj, külön megállapodás szerinti munkálatok ellenértéke, stb.) elfogadásával.

4.14. A Megrendelővel a kivitelezés során leegyeztetett műszaki megoldás (pl. napelem vagy inverter elhelyezés, kábelút, stb.), melyet a Megrendelő a teljesítési igazolás aláírásával elfogadott, utólagos átalakítását Vállalkozó külön, előzetesen egyeztetett díjazás ellenében végzi el, melyet Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, az erre vonatkozó számla alapján.

4.15. Vállalkozó a Megrendelővel – a távolságnak megfelelő, Budapesten és környékén reggel 9:00-ig – előzetesen egyeztetett időpontban jelenik meg a megbízással érintett helyszínen, esetleges késés esetén Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt a késés mértékéről.

4.16. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a kivitelezés befejezésével a munkaterületen eltakarít, azt tisztán adja vissza a Megrendelőnek.

4.17. Vállalkozó kijelenti, hogy a beszerelni kívánt eszközök megfelelnek a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar jogszabályoknak, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.

4.18. Vállalkozó indokolt esetben a teljesítés során eltérhet az árajánlatban megadott műszaki tartalomtól (konkrét márkáktól és típusoktól), de csak abban az esetben, ha a helyettesítő termékek minősége és műszaki tartalma az árajánlatban szereplőkkel egyező vagy annál jobb. Erről Vállalkozó köteles Megrendelőt előzetesen értesíteni.

4.19. A szerződő felek rögzítik, hogy a napelemes rendszer telepítése fő szabály szerint nem építési engedélyköteles tevékenység. Előfordulhatnak azonban ettől eltérő helyi szabályozások, illetőleg olyan helyi rendelkezés, amely a munkálatok megkezdését bejelentési kötelezettséghez köti. Felmerülhet az építési engedélyezés akkor is, amikor a jelen ÁSZF, illetőleg vállalkozási szerződés tárgyát képező megbízás egy már építési engedélyhez kötött nagyobb projekt része. A telepítést megelőzően Megrendelő köteles írásban tájékoztatni Vállalkozót a fenti körülmények fennállásáról. Ebben az esetben az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően felelős műszaki vezető jár el és az építési napló (elektronikus) vezetése kötelező. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen információkat nem minden esetben ismerheti meg a Vállalkozó. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az erre vonatkozó tájékoztatás elmulasztásáért teljeskörűen felel.

4.20. Amennyiben a telepítés a 2.2 szerinti, Felek által előzetesen egyeztetett határidőben (módosított határidőben) Megrendelő felelősségi körébe tartozó okból (így különösen a 2.5, 2.6, a 4. fejezetben rögzített megrendelői kötelezettségek teljesítésének elmaradásai miatti okokból) késedelmet szenved, illetve újbóli kiszállással jár, úgy Megrendelő ennek ellenértékét köteles a vállalkozói díjon felül megfizetni a Vállalkozó részére. Amennyiben a vállalkozásiszerződés a Megrendelő jelen ÁSZF szerinti, illetőleg vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei nem teljesítése miatt vagy a 6 Megrendelő érdekkörében felmerült okból meghiúsul, úgy Vállalkozó jogosult a vállalkozói díj 10 %-os mértékének megfelelő összeget meghiúsulási kötbér címén Megrendelő felé kiszámlázni, a Megrendelő pedig azt köteles a Vállalkozó részére megfizetni.

4.21. Inverter kommunikáció esetén csak a kivitelezés során az inverternél működő Wifi hálózatra lehet csatlakozni. Amennyiben ilyen nincs, úgy az inverter kommunikációt Vállalkozó nem tudja beüzemelni. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy kábeles internet elérés kiépítése nem része a Vállalkozó megbízásnak, így ennek kiépítése a Megrendelő kötelezettsége és költsége. Amennyiben Megrendelő a korábbi ütemezéshez képest, egy későbbi időpontra biztosítja a Wifi vagy kábeles internet elérést, úgy a kommunikáció beüzemelésének a Megrendelővel előzetesen egyeztetett munkadíját Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles megfizetni a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján. Az ezen okból nem teljeskörűen teljesített telepítés a teljesítési határidőre is halasztó hatállyal van.

4.22. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt, illetőleg Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kivitelezés során a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is előfordulhat, hogy a héjazat elemei sérülnek (cserép, pala) és Vállalkozó a napelemes mező alatt nem hagy sérült héjazati elemet. Ebben az adott héjazatnak – típusban és minőségben – megfelelő (nem repedt, fagyott) tartalék héjazati elem biztosítása a Megrendelő kötelezettsége és költsége. Felek megállapodnak, hogy amennyiben nem áll rendelkezésre tartalék héjazati elem, úgy a Vállalkozó a tető más, a napelemes mezővel nem érintett, könnyen megközelíthető helyéről pótolhatja a sérült elemet. Ennek későbbi pótlása a Megrendelő kötelezettsége és költsége.

4.23. Felek rögzítik, hogy amennyiben a kivitelezés tartalék héjazati elem hiányában nem befejezhető, úgy a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének késedelme vagy elmaradása a Megrendelőnek felróható és Vállalkozó jogosult a megbízás teljesítését a héjazati elem pótlásáig felfüggeszteni és a megbízást csak újbóli kiszállási díj és Megrendelővel egyeztetett többletmunka díja fejében befejezni, mely díj megfizetésére Megrendelő a vállalkozói díjon felül köteles a Vállalkozó részére, az erről kiállított számla alapján.

4.24. Felek kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozási szerződésben foglaltak eredményes, határidőre történő teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért az a fél felelős, akinek a mulasztás felróható.

4.25. Vállalkozó köteles az eljárás során Megrendelő képviseletében annak érdekeit szem előtt tartva legjobb tudása szerint eljárni. Vállalkozó jogosult a teljesítés során általa megbízott harmadik személyeket igénybe venni, akik teljesítéséért úgy felel, mintha maga járt volna el.

4.26. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Vállalkozó pályázatírással és pályázati elszámolás összeállításával (az állami támogatás lehívásához szükséges dokumentáció összeállításával) nem foglalkozik, ez nem része a jelen ÁSZF tárgyát képező megbízásnak. Erre tekintettel Megrendelő tudomásul veszi, hogy az ezzel kapcsolatos teljeskörű ügyintézés kizárólag a Megrendelő kötelezettsége és költsége.

5. Műszaki átadás-átvétel

5.1. A vállalkozási szerződésben rögzítettek teljesítése a Vállalkozó által kitűzött időpontban és értesítés alapján műszaki átadás-átvételi eljárás során történik, amelyről a felek átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel. A jegyzőkönyv igazolja a munka elvégzését és működőképes átadását (teljesítési igazolás), amelyet Megrendelő és Vállalkozó kapcsolattartója (vagy meghatalmazottja) ír alá. Amennyiben a felek felelős műszaki vezetőt, illetőleg műszaki ellenőrt vettek igénybe, úgy a jegyzőkönyvet ők is aláírják.  

5.2. A szolgáltatói engedélyeztetés a teljesítéstől és annak határidejétől függetlenül vállalt szerződéses kötelezettsége a Vállalkozónak, mely az átadás-átvételi eljárásnak nem része.

5.3. A területileg illetékes áramszolgáltató által esetlegesen előírt mérőhely szabványosítás és/vagy teljesítmény bővítés megvalósítása, valamint az azzal kapcsolatos ügyintézés nem része jelen vállalkozási szerződésnek, így azok elvégeztetése, illetve annak költségei Megrendelőt terhelik.

5.4. A Műszaki átadás-átvétel meghiúsulása

5.4.1. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) a műszaki átadás-átvételi eljárás során a teljesítéssel kapcsolatban kifogást terjeszt elő, úgy azt a felek az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik. Amennyiben a hiba olyan kisebb hiba, amely az átadás-átvételt nem akadályozza, (tehát a rendszer rendeltetésszerű használatra alkalmas, vagyis élet, baleset- és vagyonvédelmi kockázatot nem rejt magában) úgy a hibalista felvételével az átadás-átvételi eljárás (teljesítés) megvalósul, és a Vállalkozó köteles a hiba haladéktalan kijavítására.

5.4.2. Amennyiben a Megrendelő (kapcsolattartója, meghatalmazottja) nem jelenik meg és/vagy megtagadja a teljesített munka átvételét, úgy a Vállalkozó újabb időpontot tűz ki egy újabb műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatására – amennyiben a felek közösen más időpontban nem állapodnak meg – 5 munkanapon belüli időpontra. Ezzel egyidejűleg a Vállalkozó a műszaki átadás-átvétellel kapcsolatos valamennyi dokumentációt a Megrendelőnek a vállalkozási szerződésben rögzített címre és kapcsolattartó részére megküldi.

  5.4.3. Amennyiben az újabb átadás-átvételi eljárás is sikertelen és a Megrendelő kifogást nem terjeszt elő, úgy tekintendő, hogy Vállalkozó a vállalkozási szerződés szerinti megbízást szerződésszerűen teljesítette és jogosult a vállalkozói díjról számlát kiállítani, mely alapján Megrendelő a fizetési kötelezettségét teljesíteni köteles.

  5.4.4. Amennyiben Vállalkozó a szerződésben vállalt kötelezettségét teljesítette, azonban a műszaki átadás-átvételnek a Megrendelő érdekkörében felmerült, vagy a Vállalkozó érdekkörén kívül eső okból van akadálya, úgy a Vállalkozó jogosult rész-számla kibocsátására, amelynek mértéke (az előleggel együtt) a vállalkozói díj 90 %-a.

6. Szavatosság és jótállás Jótállási Feltételek

6.1. Vállalkozó a teljes rendszerre 5 (öt) év garanciát (Jótállás) vállal.

6.2. Amennyiben az árajánlatban a fenti jótállási kötelezettséget meghaladó időtartamú gyártói garanciák szerepelnek, úgy ezekért a további kötelezettségekért a termékek gyártója a termékhez kiállított jótállási jegyen feltüntetettek szerint áll jót. Vállalkozó ebben az esetben minden tőle telhetőt megtesz a Megrendelő panaszának a közvetítése körében.

6.3. Megrendelő vállalja, hogy káresemény esetén 24 (huszonnégy) órán belül írásban vagy szóban tájékoztatja Vállalkozót és az esetleges kárfelvételig a helyszínt nem állítja helyre. Amennyiben ezt elmulasztja, úgy Vállakozó biztosítója megtagadhatja a kár kifizetését és így a kárért Megrendelőnek kell vállalni a felelősséget.

6.4. Amennyiben a Megrendelő jótállási kötelezettség körébe tartozó problémával hívja vissza a Vállalkozót (pl. beázás), de a kiszállás során kiderül, hogy a probléma nem köthető a napelemes rendszer kivitelezéshez, így a Vállalkozó a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítéséhez, úgy Megrendelő köteles a Vállalkozó részére a kiszállás költségét kifizetni, a Vállalkozó erről kiállított számlája alapján.

6.5. Vállalkozó tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy amennyiben a Megrendelő az elektromos hálózata áram-védőkapcsolóval (más néven FI-relé, érintésvédelmi relé) védett, úgy a kivitelezés során Vállalkozó törekszik arra, hogy a napelemes rendszert az áram-védőkapcsoló elé, azaz a nem védett oldalra kösse be, ugyanis a napelemes rendszer miatt egyenáramú összetevő is kerülhet a hálózatba, ami lekapcsolhatja az áram-védőkapcsolót, áramszünetet okozva az épületben. Vállalkozó kijelenti, hogy amennyiben nem tud az áram-védőkapcsoló elé kötni, úgy javasolja, hogy a Megrendelő az ismertetett probléma elkerülése végett cseréltesse le az áram-védőkapcsolóját egy „A”-típusú, 30mA-es áram-védőkapcsolóra (ha nem ilyen lenne beépítve), ami a hálózatba jutott egyenáramú összetevők ellen is véd. Felek rögzítik, hogy ezen áram-védőkapcsoló cseréje nem része a Vállalkozó vállalkozási szerződés szerinti megbízásnak és az áram-védőkapcsoló napelemes rendszer miatti lekapcsolására nem terjed ki a Vállalkozó jótállási kötelezettsége.

6.6. A vállalkozási szerződés alapján Vállalkozó a berendezések rendeltetésszerű üzemeltetése közben fellépő hibák elhárítására vállal kötelezettséget. Vállalkozó a rendszer elemeinek ellopása, rongálása, elemi kár, vis maior esetén nem tartozik felelősséggel. Az eszközök szakszerűtlen használata, mechanikai sérülése, rongálás vagy elemi csapás által történt sérülése, a működését befolyásoló mértékű szennyeződése, a készülékek burkolatának eltávolítása az adott berendezéssel kapcsolatos jótállási kötelezettség megszűnéséhez vezet.

7. Panaszkezelés, szavatossági igények kezelése

7.1. A Megrendelő a Vállalkozó tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Vállalkozóval.

7.2. A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Megrendelőnek átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Megrendelőnek legkésőbb a panaszra adott érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozó köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

7.3. Az írásbeli panaszt a Vállalkozó a panasz beérkezését követően 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozó indokolni köteles. A Vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

7.4. A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó köteles a Megrendelőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárást kezdeményezheti és meg kell adni a Vállalkozó székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét is. Szavatossági igény kezelése

7.5. Szavatossági igény érvényesítésekor a vállalkozási szerződés megkötését a Megrendelőnek kell bizonyítania. A vállalkozási szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha annak eredeti aláírt példányát Megrendelő bemutatja a Vállalkozó részére.

7.6. A Vállalkozó a Megrendelő nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. Ha a Vállalkozó a szavatossági/jótállási kötelezettségének a Megrendelő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Megrendelő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani.

7.7. Ha a Vállalkozó a Megrendelő szavatossági igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – 5 (öt) munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Megrendelőt.

7.8. Vállalkozó a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet annak felvételétől számított 3 (három) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

7.9. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti, fenti 7.1.-7.4. pontban ismertetett panasznak.

7.10. A Megrendelő panaszát vagy szavatossági/ jótállási igényét bejelentheti a Vállalkozó fejlécben megjelölt székhelyére küldött levél útján, vagy a vállalkozási szerződésben meghatározott elérhetőségén (telefon, e-mail).

7.11. A Vállalkozó és a Megrendelő között létrejött vállalkozási szerződés, illetőleg a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.

7.12. A Vállalkozó szolgáltatásaival kapcsolatos bármilyen panasz esetén Megrendelő a lakóhelyük, tartózkodási helyük szerint illetékes Békéltető Testülethez vagy Fővárosi/ Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához, továbbá Magyarország rendes bíróságaihoz fordulhatnak.

7.13. A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályokat az Fgytv. tartalmazza. A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Megrendelő az eljárást a Békéltető Testület elnökéhez megfelelően benyújtott, írásbeli kérelmével indíthatja el.

 8. Kapcsolattartás

8.1. Vállalkozó a Megrendelővel kötött vállalkozási szerződés teljesítésével összefüggő minden lényeges körülményt, feltételt írásban (elektronikus levélben, e-mailben) egyeztet, mely során a vállalkozási szerződésben megjelölt kapcsolattartási címeket használja. Az ezeken az e-mail címeken keresztül történő levelezés, kapcsolattartás (másolat esetén is) – a szerződés megszüntetésére irányuló felmondás, valamint az azt megelőző felszólítás kivételével – hivatalos értesítésnek minősül.

9. Záró rendelkezések

9.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

9.2. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Vállalkozó weboldalán (https://www.hun-sys.hu) történő közzététel napjától visszavonásig érvényesek.

9.3. Vállalkozó bármikor jogosult jelen általános szerződési feltételeket egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Vállalkozó weboldalán történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

9.4. Jelen ÁSZF rendelkezései valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

9.5. Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy ezen ÁSZF egyes rendelkezéseitől egyedi megállapodás alapján létrejött vállalkozási szerződésekben eltérjen.

9.6. Amennyiben Vállalkozó a jelen ÁSZF alapján megillető valamely jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Amennyiben Vállalkozó egy-egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez, az nem jelenti azt, hogy lemondott volna arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához és betartatásához.

9.7. Vállalkozó és Megrendelő vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton próbálják rendezni. Az ilyen módon nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Budakörnyéki Járásbíróság (1146 Budapest, Thököly út 97-101.), valamint a Budapest Környéki Törvényszék(1146 Budapest, Thököly út 97-101.)kizárólagos illetékességét.

9.8. Vállalkozó a Megrendelő személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről Vállalkozó az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik. 10. Vonatkozó jogszabályok A jelen ÁSZF elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra: 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet –a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

Érvényes: Tök, 2021 március 01